Obchodné podmienky

 1. Základné pojmy
 2. Všeobecné ustanovenia
 3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Storno objednávky
 5. Platobné podmienky
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 8. Osobné údaje a ich ochrana
 9. Alternaívne riešenie sporov
 10. Záverečné ustanovenia

1. – Základné pojmy

 • Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.
 • Kupujúci - spotrebiteľ t.j. v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu.
 • E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne
 • Tovar - Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
 • Objednávka - úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope, odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na isystems.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu
 • Celková cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
 • Dopravné - cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. doručenie tovaru kuriérom, doručenie tovaru poštou, balné, vynáška Tovaru a pod.)
 • VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky

2. – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:
 • proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho, ktorým je Infinity Systems, s.r.o., so sídlom Štúrova 51, 927 01 Šaľa, IČO: 44285451, DIČ: 2022648650, IČ DPH: SK2022648650, zapísaný pod spisovou značkou Oddiel : Sro, vložka číslo 22281/T v obchodnom registri Okresného súdu Trnava a Kupujúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.
 • Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop") na isystems.sk.
 • VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na isystems.sk.
 • Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci Spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5
  820 07 Bratislava 27
 • Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
  M.R.Štefánika 103/53,92701 Šaľa

  E-mail : info@isystems.sk
  Tel: +421 908 685 779
  +421 915 660 488

3. – Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.isystems.sk.
 2. Zoznam tovaru na stránke E-shopu je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených Tovarov. Opis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena bez DPH sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť pravdivé a úplné údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 5. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 6. Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 7. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom - ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúcia. Nákupný košík Kupujúcia je kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 8. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 9. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 10. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.isystems.sk.“
 11. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho a to, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
  1. vlastnostiach Tovaru,
  2. celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.
 12. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 13. Po prijatí Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné: „Potvrdenie Objednávky“ s informáciami o Objednávke, ktoré obsahujú najmä údaje:
  1. dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
  2. názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
  3. adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou,
  4. podmienky a spôsob prepravy.
 14. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11. tohto článku VOP Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú.

4. - Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

5. – Platobné a dodacie podmienky

 1. Ceny Tovarov v E-shope sú uvedené bez DPH a s DPH. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi;
  2. BANKOVÝM PREVODOM: Tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet Predávajúceho vedený v Tatra banka, a.s., a to na nasledovný účet:
   IBAN SK43 1100 0000 0026 2006 2850, SWIFT (BIC) TATRSKBX
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke - faktúre.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 14. týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou, prípadne v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru Predávajúcemu.
 6. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.
 7. V prípade, ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol Kupujúcemu dostupný, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe Predávajúci vráti Kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

6. – Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky - zmluvy v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje Kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  1. viaceré Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 3. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  2. e-mailom na adrese info@isystems.sk.
 4. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť vzorový formulár. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 5. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s originálnym dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, zodpovedá Kupujúci.
 7. Kupujúci má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 8. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho podľa bodu 1. tohto článku VOP vráti Kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  3. tovar bol uzatvorený v ochrannom obale (napr. počítačový softvér) a kupujúci tento obal rozbalil;
  4. tzv. digitálny download -poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že Tovar u ktorého Predávajúci vyžaduje odbornú montáž, nastavenie, servis a/alebo kontrolu autorizovaným pracoviskom/pracovníkom, je pre zachovanie plnohodnotnej záruky povinný vykonať autorizovaným pracoviskom alebo pracovníkom určeným Predávajúcim.

8. – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Informačný systém osobných údajov E-shopu www.isystems.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č. 201402733.
 2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Kupujúci podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Kupujúceho ako dotknutej osoby.
 3. Ak Kupujúci pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu. Ak Kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.
 4. Kupujúci odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
  • identifikačných údajoch Predávajúceho,
  • účele spracúvania osobných údajov,
  • rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
  • ďalších informáciách potrebných pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
   1. Predávajúci osobné údaje Kupujúceho neposkytne tretím stranám s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä kuriérskej spoločnosti UPS, t.j. spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217, so sídlom: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3215/B, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky a v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.
   2. Predávajúci osobné údaje Kupujúceho nebude zverejňovať
   3. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
   4. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:
  1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.
  4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

9. - Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia orov informovať na: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: ec.europa.eu/consumers/odr/

10. – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane Spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany Spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

V Šali, dňa 28. 8. 2018.