Reklamačný poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Dĺžka záruky
 3. Záručné podmienky
 4. Spôsob vybavenia reklamácie
 5. Spotrebný materiál

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi Spotrebiteľom a spoločnosťou Infinity Systems, s.r.o., so sídlom Štúrova 51, 92701 Šaľa, IČO: 44285451, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22281/T, DIČ: 2022648650, IČ DPH: SK2022648650 (ďalej len Predávajúci). Spotrebiteľ je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od Predávajúceho súhlasi s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.
 2. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa „prevzatím“ tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

2. DĹŽKA ZÁRUKY

 1. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je všeobecne 24 mesiacov* pre Spotrebiteľa** v zmysle Občianskeho zákonníka. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť.
 2. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia § 619-627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

* Pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak alebo tovar predávaný so zľavou (napr. tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) - tzv: Bazár.

** U vybraných produktoch je záruka pre Spotrebiteľa s IČO-m obmedzená. Na tieto záručné doby a podmienky sa vzťahujú ustanovenia § 429 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom naše záručné doby a podmienky vždy kopírujú záručné doby a podmienky stanovené výrobcom.

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
  • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou
  • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou
  • či je Tovar alebo jeho obal poškodený (neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice a pod.)
 2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku tohto Reklamačného poriadku je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Spotrebiteľ môže chybný Tovar na reklamáciu zaslať poštou/prepravnou službou na adresu prevádzky: Infinity Systems, s.r.o., Štúrova ul. č. 51 927 01 Šaľa. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Kupujúci/Spotrebiteľ povinný uviesť:
  • údaje Predávajúceho
  • opis Tovaru, ktorý reklamuje
  • popis vady Tovaru a
  • číslo Objednávky, ktorej
  • svoje identifikačné údaje
  • sa reklamácia týka.
 5. Spotrebiteľ preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
 6. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými komponentmi, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.
 7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti.
 8. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného software vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.
 9. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
 10. Ďalej sa záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného:
  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedá minimálnej technickej pripravenosti a/alebo štandardom odporúčaným Predávajúcim
  • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom a pod.
  • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (všetky neodborné opravy, montáže, inštalácia, úpravy, neodborná obsluha alebo zanedbaná starostlivosť o Tovar) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru,
  • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),a pod.,
  • ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
  • pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu,
  • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
  • pri chybne vykonanej aktualizácie BIOSu, firmware,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  • po uplynutí záručnej doby.
 11. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, poveternostných podmienok, prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach alebo v dôsledku mechanického poškodenia Tovaru treťou osobou (vandalizmus),
 12. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 13. Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). V prípade, že Tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod). Momentom odstránenie ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky apod) sa Spotrebiteľ stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru.
 14. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú Spotrebiteľom (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).
 15. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia software, ak boli dáta poškodené nekorektným správaním aplikácie (vírusy ...), alebo ak dáta poškodil Spotrebiteľ, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že Spotrebiteľ súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.
 16. Pri predaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, je povinnosťou Spotrebiteľa zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich prípadnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme.
 17. Zariadenia pre ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci upozorňuje týmto Spotrebiteľa na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr. CD, DVD, USB pamäťové médium). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená.
 18. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Ak je kupujúci Spotrebiteľ bez IČO:
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s Spotrebiteľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude Spotrebiteľovi vystavený dobropis.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
  • Ak je Spotrebiteľom subjekt s IČO-m:
   • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci so Spotrebiteľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.
   • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
  • Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
  • O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
  • Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
   • identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie
   • presnú identifikáciu posudzovaného výrobku
   • popis stavu výrobku
   • výsledok posúdenia
   • dátum vyhotovenia odborného posúdenia
  • Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  • Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
  • Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
  • Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)
  • V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1 €/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0,5 €/deň.

5. SPOTREBNÝ MATERIÁL

 1. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (batéria, napájací AC adaptér, akumulátor, ...), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.

Za spoločnosť Infinity Systems, s.r.o. schválil Ing. Ladislav Biró, konateľ